ZORGANIZUJ Z NAMI WYCIECZKĘ - KALKULATOR WYCIECZEK - NOWOŚĆ !!!

Wycieczki krajowe i zagraniczne, kolonie, obozy, wycieczki szkolne dla grup zorganizowanych

ZIMA   2025 -  DELFIN  INDOOR TRIATHLON SOSIR SŁUPSK - 27.10.2024

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest St.Sportowe Delfin ul. Braillea 6, 76-200 Słupsk, tel +48 508 346 406,
 2. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych uzyskanych przy zgłoszeniu na półkolonie wykorzystujemy w celach organizacyjnych wynikających z przepisów prawa narzuconych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. (art. 6 ust. 1 pkt. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych osobowych w postaci imion i nazwiska dziecka, imion i nazwisk rodziców/opiekunów, rok urodzenia dziecka, adresu zamieszkania dziecka, adresu zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów, numeru telefonu rodziców/opiekunów, dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku oraz o szczepieniach, nr PESEL dziecka będzie St.Sportowe Delfin ul. Braillea 6, 76-200 Słupsk, tel +48 508 346 406,
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji i uczestnictwa w zbiorowym wypoczynku organizowanym przez Administratora i przez czas wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji związanej z organizacja zbiorowego wypoczynku.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. do dostępu do treści swoich danych,
  2. do ich sprostowania,
  3. do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  4. do przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagana i jest warunkiem realizacji umowy - uczestnictwa dziecka wypoczynku w postaci wypoczynku organizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe Delfin.