ZORGANIZUJ Z NAMI WYCIECZKĘ - KALKULATOR WYCIECZEK - NOWOŚĆ !!!

Wycieczki krajowe i zagraniczne, kolonie, obozy, wycieczki szkolne dla grup zorganizowanych

ZIMA   2025 -  DELFIN  INDOOR TRIATHLON SOSIR SŁUPSK - 27.10.2024

Informacja i rezerwacje:
biuro@delfin-travel.pl
+48 697 073 303 lub 508 346 406

delfin

turystyka sportowa i kwalifikowana

Regulamin imprez organizowanych przez St. S. Delfin

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na kolonię/obóz jest oddanie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Sportowym Delfin w przypadku nowych członków stwarzyszenia, złożenie delklaracji członkowskiej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Karty kwalifikacyjnej.

Oddanie Karty jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na uwiecznianie wizerunku dziecka na zdjęciach oraz publikację fotografii na facebook-u i stronie internetowej organizatora.

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia kolonii.

4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu ośrodka, w którym jest zorganizowana kolonia, ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących ruchu drogowego, oraz zasad ustalonych przez wychowawców.

5. Uczestnik kolonii jest zobowiązany podporządkowywać się poleceniom wychowawców.

6. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.

7. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z budynku, w którym zakwaterowana jest kolonia bez zgody wychowawcy.

8. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej oraz opuszczać pokoju w trakcie ciszy nocnej bez zgody wychowawcy (z wyłączeniem korzystania z toalety).

9. Uczestnik jest zobowiązany stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych. Uczestnictwo w zajęciach/wycieczkach jest obowiązkowe.

10. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

11. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób, a także dbać o czystość, porządek oraz mienie w ośrodku.

12. Uczestnik (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na kolonii.

13. Organizator-Stowarzyszenie Sportowe Delfin nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych i wartościowych oraz pieniędzy.

14. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia kolonii/obozu do dnia jego zakończenia.

15. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu kolonii/obozu (w szczególności naruszenia punktu 6 Regulaminu) uczestnik może zastać skreślony z listy uczestników a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z kolonii na koszt rodziców/opiekunów.

16. Rodzic/opiekun ma prawo zabrania swojego dziecka poza teren kolonii, na określony czas uzgodniony z kierownikiem kolonii. Zabierając uczestnika poza teren ośrodka rodzic/opiekun bierze za niego pełną odpowiedzialność

REGULAMIN REZERWACJI IMPREZ:

1. Podstawowe informacje
Stowarzyszenie Sportowe Delfin NIP 8391228294, REGON: 221946849,

Słupsk 76-200 ul. Braillea 6

2. Platforma rezerwacyjna delfin-travel.pl prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.delfin-travel.pl Ceny usług na stronie internetowej www.delfin-travel.pl są cenami brutto czyli cenami uwzględniającymi wszelkie obciążenia podatkowe.
Poprzez złożenie zamówienia kupujący akceptacje ofertę St. S. Delfin przy wykorzystaniu strony internetowej www.delfin-travel.pl poprzedzone akceptacją wymaganych przez prawo dokumentów , przekazaniu odpowiednich informacji, wyboru usług oraz wyborem formy płatności. Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu internetowego www.delfin-travel.pl
3. Sposoby płatności
Kupujący może dokonać płatności za zakupione usługi w sklepie internetowym www.delfin-travel.pl w sposób określony i zaprezentowany podczas procesu składania zamówienia.

płatność kartą w Internecie bezpośrednio po złożeniu zamówienia, płatność blikiem, płatność przelewem24
4 Reklamacje i wypowiedzenie umowy
Istnieje możliwość wycofania się z zarezerwowanej imprezy (Odstąpienie od Umowy – 14 dni) i reklamacji. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do sprzedającego. Sprzedający będzie kontaktował się z kupującym na podane przez niego dane kontaktowe.
5. Odpowiedzialność
Osoba korzystająca z usług platformy www.delfin-travel.pl ma obowiązek podawania danych zgodnie z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych może spowodować wyłączenie odpowiedzialności www.delfin-travel.pl na podstawie obowiązującego prawa. zakaz podawania nieprawdziwych danych. www.delfin-travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
www.delfin-travel.pl wskazuje, że wiadomości e-mail będzie wysyłał na podany przez daną osobę adres. Po wygenerowaniu oraz wysłaniu wiadomości nie ma on wpływu na to czy faktycznie dotrze ona do adresata i zostanie przez niego odebrana, ponieważ oprogramowanie danego serwera pocztowego, skrzynki pocztowej, programu pocztowego albo oprogramowanie urządzenia może blokować lub usuwać takie wiadomości. W przypadku braku wiadomości po złożeniu zamówienia, należy kontaktować się ze St. S. Delfin telefonicznie w celu uzyskania wyjaśnień.
7. Dane osobowe i pliki cookies
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdują w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.delfin-travel.pl
Wszelkie wnioski, pytania lub żądania można kierować pod adres e-mail: biuro@delfin-travel.pl
8. Zmiany regulaminu
Platforma www.delfin-travel.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany obowiązującego prawa, wprowadzenia nowej funkcjonalności sklepu, która wymaga dostosowania regulaminu.
O każdej zmianie regulaminu zarejestrowany w sklepie klient zostanie poinformowany w drodze dokumentowej lub pisemnej, na podane przez siebie dane kontaktowe.

 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2021 roku.