Informacja i rezerwacje:
biuro@delfin-travel.pl
+48 697 073 303 lub 508 346 406

delfin

turystyka sportowa i kwalifikowana

Regulamin imprez organizowanych przez St. S. Delfin

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na kolonię/obóz jest oddanie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Sportowym Delfin w przypadku nowych członków stwarzyszenia, złożenie delklaracji członkowskiej.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Karty kwalifikacyjnej.

Oddanie Karty jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na uwiecznianie wizerunku dziecka na zdjęciach oraz publikację fotografii na facebook-u i stronie internetowej organizatora.

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia kolonii.

4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu ośrodka, w którym jest zorganizowana kolonia, ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących ruchu drogowego, oraz zasad ustalonych przez wychowawców.

5. Uczestnik kolonii jest zobowiązany podporządkowywać się poleceniom wychowawców.

6. Picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.

7. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z budynku, w którym zakwaterowana jest kolonia bez zgody wychowawcy.

8. Uczestnikowi nie wolno zakłócać ciszy nocnej oraz opuszczać pokoju w trakcie ciszy nocnej bez zgody wychowawcy (z wyłączeniem korzystania z toalety).

9. Uczestnik jest zobowiązany stawiać się punktualnie na zbiórkach oraz zajęciach programowych. Uczestnictwo w zajęciach/wycieczkach jest obowiązkowe.

10. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić wychowawcy. Uczestnik jest zobowiązany do informowania wychowawców o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

11. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do wychowawców, współuczestników i innych osób, a także dbać o czystość, porządek oraz mienie w ośrodku.

12. Uczestnik (lub rodzice/opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na kolonii.

13. Organizator-Stowarzyszenie Sportowe Delfin nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zgubienie lub zniszczenie rzeczy cennych i wartościowych oraz pieniędzy.

14. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia kolonii/obozu do dnia jego zakończenia.

15. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu kolonii/obozu (w szczególności naruszenia punktu 6 Regulaminu) uczestnik może zastać skreślony z listy uczestników a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców/opiekunów wydalony z kolonii na koszt rodziców/opiekunów.

16. Rodzic/opiekun ma prawo zabrania swojego dziecka poza teren kolonii, na określony czas uzgodniony z kierownikiem kolonii. Zabierając uczestnika poza teren ośrodka rodzic/opiekun bierze za niego pełną odpowiedzialność